Zorg

Zorg op school

Door ons geïntegreerd zorgbeleid zijn wij sterk onderricht in het differentiëren. Met een specifiek leer- en zorgbehoeftenplan worden leerlingen succesvol begeleid in hun leerproces. De ouders worden van dichtbij betrokken bij het ganse proces. Dit brengt een meerwaarde in onze onderwijsaanpak: het geïntegreerd onderwijs zien wij als een mijlpaal voor de toekomst van onze kinderen. Enkele voorbeelden:

  • Elke klasleerkracht stemt zijn onderwijs zo goed mogelijk af op de individuele mogelijkheden van elk kind afzonderlijk.
    De leerkrachten gelijke onderwijskansen en de zorgcoördinator organiseren samen met de klastitularis bredere, klasoverstijgende differentiatieactiviteiten. De zorg voor elk kind afzonderlijk blijft hier centraal staan.
  • Geïndividualiseerde aanpak vanuit een handelingsplan gericht op de nood van het individuele kind, bijvoorbeeld bij rekenmoeilijkheden …
  • Door preventief extra aandacht te besteden aan de ontwikkeling van de kleuter voorkomen we dat er overvloedig geremedieerd moet worden in de lagere school.
  • In de kleuterafdeling houden de kleuteronderwijzers objectieve observatielijsten bij van hun kleuters. Dit helpt om tijdig noodsignalen te ontdekken. In de lagere school doen de leerlingen in het begin en in het midden van het schooljaar mee aan een toetsing die een objectieve weergave is van de ontwikkeling. Vanuit deze gegevens kan preventief of remediërend gewerkt worden met jullie kinderen.

Zorg op school vraagt een engagement qua deelnemen aan alle vormen van individuele begeleiding.

De ouders worden ingelicht bij leermoeilijkheden of andere situaties die aanleiding kunnen geven tot begeleidingsmaatregelen. Ouders zelf moeten zich engageren om positief mee te werken aan het begeleidingsaanbod van de school.

De individuele begeleiding bij aanpassing van het leertraject:

Soms hebben leerlingen nood hebben aan stimulerende, compenserende maatregelen in de klas om het leertraject succesvol te kunnen belopen. Het is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind dat er een samenwerking tussen de school en de ouders is (en omgekeerd).

De school stelt alles in het werk voor het individueel leertraject en de begeleiding van elk kind. Toch is het nodig individuele stappen met de ouder(s) door te nemen, omdat de ouders de eindverantwoordelijkheid hebben om het individuele begeleidingsplan toe te staan. Wanneer een individueel begeleidingsplan nodig is, worden de ouders daar altijd schriftelijk van op de hoogte gebracht. Zij krijgen ook de vraag om in te gaan op het overleg. Om het individueel begeleidingstraject (aangepast programma) met oriëntering naar de B-klas in het secundair onderwijs te kunnen toepassen, moet het ondertekend worden door de ouder(s).

Als school willen wij jullie helpen de toekomst van jullie kind(eren) te verzekeren en moeilijkheden op te lossen zodat alle partijen met een tevreden gevoel naar school kunnen komen en zich gehoord en gesteund voelen. Ook de ouders kunnen aan de school melden dat hun kind moeilijkheden ondervindt bij bepaalde leerstofgebieden, bjvoorbeeld als ze merken dat het kind altijd urenlang bezig is met het wiskundehuiswerk. De school zal dat dan samen met de ouders onderzoeken en maatregelen treffen om het kind te helpen in zijn ontwikkeling.

De school hoopt op medewerking en is altijd bereid meer informatie te geven.

Projecten

Kriebelteam

Het kriebelteam zorgt er consequent voor dat luizen geen kans krijgen op onze school. Na iedere vakantie worden alle hoofdjes nagekeken door de zorgleerkrachten en kinderverzorgsters. Deze aanpak geeft veel succes.

  • Groen blad: Knap! Er werden geen luizen/neten gevonden in de klas.

  • Rood blad: Oei! Er werden luizen/neten gevonden in de klas

Deze bladen (hetgeen van toepassing is) krijgen alle kinderen mee. De kinderen die effectief met het vervelende beestje rondlopen, krijgen hierbij nog een individueel blad met alle info en een behandelingsmethode.
Wij hopen op een luizenvrij schooljaar, maar moest dit niet lukken, hopen we alleszins op een goede samenwerking met de ouders.